La seva relació amb Gran Via 2

Condicions d'ús
1. L'ús que vostè faci dels llocs web de Gran Via 2 i de tots els seus productes i serveis, incloent la participació en concursos i promocions que Gran Via 2 posa a la seva disposició a través dels seus llocs web (conjuntament denominats "Serveis" en aquest document) estaran subjectes a les condicions d'un acord legal entre vostè i Gran Via 2. "Gran Via 2" significa Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2, amb domicili social a l’Av. de la Gran Via, 75, 08908 de L'Hospitalet de Llobregat.

2. El seu acord legal amb Gran Via 2 es compon de les Condicions d'ús establertes en aquest document.

3. Les Condicions d'ús constitueixen un contracte legalment vinculant per a vostè i per a Gran Via 2 en relació a l'ús que vostè faci dels Serveis, per tant, és important que les llegeixi detingudament.

4. Les Condicions d'ús són aplicable a tots els usuaris dels llocs web de Gran Via 2, incloent aquells usuaris que aportin continguts de vídeo, informació i/o altres materials o serveis a Gran Via 2.

Acceptació de les Condicions d'ús
1. Per poder utilitzar els Serveis, haurà d'acceptar prèviament les Condicions d'ús. Vostè no podrà utilitzar els Serveis si no accepta les Condicions d'ús.

2. Pot acceptar les Condicions d'ús mitjançant la simple utilització dels Serveis. Vostè reconeix i accepta que Gran Via 2 considerarà que el sol ús dels Serveis constitueix l'acceptació de les Condicions d'ús a partir de l'inici d'aquesta utilització.

3. Vostè no podrà utilitzar els Serveis ni podrà acceptar les Condiciones si (a) no està legalment capacitat per celebrar un contracte vinculant amb Gran Via 2, o (b) té prohibida o legalment exclosa la recepció o utilització dels Serveis, en virtut de la legislació del seu país de residència o des del qual accedeix o utilitza els Serveis.

Canvis en les Condicions
1. Gran Via 2 podrà realitzar canvis en les Condicions en qualsevol moment. Quan s'introdueixin aquests canvis, Gran Via 2 publicarà una nova còpia de les Condicions d'ús als seus llocs web.

2. Vostè reconeix i accepta que si utilitza els Serveis després de la data de modificació de les Condicions d'ús, Gran Via 2 considerarà que el sol ús dels Serveis constitueix l'acceptació de les Condicions d'ús actualitzades.

Restriccions generals de l'ús
1. Gran Via 2 l’autoritza a accedir i utilitzar els seus llocs web i els seus Serveis, subjecte a les condicions específiques que a continuació s'indiquen, i vostè accepta que la seva inobservança de qualsevol d'aquestes condicions constituirà un incompliment de les presents Condicions d'ús per part seva:

1. Vostè s'obliga a no distribuir cap part dels llocs web de Gran Via 2, incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, els arxius d'usuaris (tal com aquest terme es defineix a continuació), a través de cap mitjà sense la prèvia autorització per escrit de Gran Via 2;

2. Vostè s'obliga a no alterar o modificar cap part dels llocs web de Gran Via 2 o dels seus Serveis (incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, el Reproductor de Vídeo de YouTube i totes les tecnologies relacionades);

3. Vostè s'obliga a no accedir als arxius d'usuaris (tal com aquest terme es defineix a continuació) o a altres continguts oferts a través dels llocs web de Gran Via 2 utilitzant qualsevol tecnologia o mitjà diferents a les pàgines de reproducció de vídeo dels propis llocs web, el Reproductor de vídeo de YouTube o qualsevol un altre mitjà que Gran Via 2 designi explícitament a aquest efecte;

4. Vostè s'obliga a no eludir, desactivar o manipular de qualsevol altra forma (o provar d'eludir, desactivar o manipular) les funcions de seguretat dels llocs web de Gran Via 2 o altres funcions (i) que impedeixin o restringeixin la utilització o còpia dels arxius d'usuaris o dels Continguts de Gran Via 2, o (ii) que apliquin les limitacions a la utilització dels llocs web de Gran Via 2 o dels continguts que s'ofereixen a través dels llocs web de Gran Via 2;

5. Vostè s'obliga a no utilitzar els llocs web de Gran Via 2 o els seus Serveis (incloent el Reproductor de vídeo de YouTube) per a cap finalitat comercial, sense la prèvia autorització per escrit de Gran Via 2. Entre els usos comercials prohibits s'inclouen, sense limitació alguna:
          1. la revenda de l'accés als llocs web de Gran Via 2 o a qualsevol dels seus Serveis (tals com el Reproductor de vídeo de YouTube) a través d'un altre lloc web amb la finalitat principal d'obtenir ingressos per publicitat o subscripcions; i
          2. la redistribució dels Serveis (incloent els arxius d'usuaris disponibles a través d'aquests Serveis) amb la finalitat principal de generar ingressos a partir d'una activitat empresarial substancialment similar o comparable a la desenvolupada per Gran Via 2, excloent qualsevol ús que hagi estat expressament autoritzat per Gran Via 2 per escrit;

6. Vostè s'obliga a no utilitzar o activar cap sistema automatitzat (incloent, sense cap limitació, qualsevol robot, aranya ("spider”) o lector offline que accedeixi als llocs web de Gran Via 2 de manera que enviï més missatges de sol·licitud als servidors de Gran Via 2 en un interval de temps concret dels quals una persona física podria raonablement produir en el mateix interval de temps utilitzant un navegador web públicament disponible i general (és a dir, sense modificar);
7. Vostè s'obliga a no recaptar dades personals de cap usuari dels llocs web de Gran Via 2 o dels seus Serveis;
8. Vostè s'obliga a no utilitzar els llocs web de Gran Via 2 i els seus Serveis per oferir serveis en relació a una activitat comercial;
9. Vostè s'obliga a no oferir serveis, amb finalitats comercials, als usuaris dels llocs web de Gran Via 2.

10. Vostè s'obliga a complir tota la resta de disposicions de les Condicions d'ús en tot moment mentre utilitzi els Serveis.

11. Gran Via 2 autoritza als operadors de motors de cerca públics a utilitzar aranyes ("spiders”) per copiar materials del lloc amb l'única finalitat de crear índex de cerca dels materials disponibles per al públic en general, si ben aquests materials no podran ser emmagatzemats a la memòria caché o a d’altres arxius. Gran Via 2 es reserva el dret a revocar aquestes excepcions de forma general o en casos específics.

12. Vostè reconeix i accepta que la forma i naturalesa dels Serveis prestats per Gran Via 2 podrà variar en qualsevol moment sense necessitat de preavís.

13. Vostè reconeix i accepta que Gran Via 2 podrà interrompre (de forma permanent o temporal) la prestació dels Serveis (o de qualsevol funció d'aquests) a vostè o als usuaris en general, a elecció exclusiva de Gran Via 2, sense necessitat de preavís. Vostè podrà deixar d'utilitzar els Serveis en qualsevol moment i no estarà obligat a informar específicament a Gran Via 2.

14. Vostè reconeix ser l'únic responsable (sense que Gran Via 2 assumeixi cap responsabilitat enfront de vostè o qualsevol tercer) de l'incompliment de les seves obligacions previstes en les Condicions d'ús i de les conseqüències (incloent qualsevol pèrdua o danys en què Gran Via 2 pugui incórrer) derivades d'aquest incompliment.

Política de drets d'autor
Gran Via 2 no es fa responsable, en relació als drets d'autor dels arxius carregats i/o publicats pels usuaris als seus llocs Web, dels arxius que infringeixin presumptament els drets d'autor d'un tercer.

Els arxius d'usuari
1. Com a membre registrat a Gran Via 2, podrà enviar continguts de vídeo, d'imatge i textuals. Vostè comprèn que independentment que aquests arxius siguin publicats, Gran Via 2 no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte a aquests arxius.

2. Vostè renuncia als drets relatius als seus arxius, atorgant drets de llicència il·limitats a favor de Gran Via 2. Aquests drets es descriuen en l'apartat Drets que vostè atorga sota llicència de les presents Condicions d'ús.

3. Vostè reconeix i accepta ser l'únic responsable dels seus arxius i de les conseqüències de la seva publicació. Gran Via 2 no subscriu cap arxiu, opinió, recomanació ni consell expressat en relació a aquest, excloent expressament tota responsabilitat relativa als arxius dels usuaris.

4. Vostè manifesta i garanteix que és titular (i que ho continuarà sent mentre utilitzi els Serveis) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos que es necessiten per permetre a Gran Via 2 utilitzar els seus arxius a l'efecte de la prestació dels Serveis i per a qualsevol altra finalitat conforme a la forma contemplada als llocs web de Gran Via 2 i en les presents Condicions d'ús.

Continguts dels arxius que vostè càrrega i/o publica en els llocs web de Gran Via 2
1. Vostè declara que la seva conducta en els llocs web de Gran Via 2 (i el contingut de tots els arxius que carrega i/o publica) complirà, en la seva versió vigent a cada moment, amb totes les lleis i regulacions locals, nacionals i internacionals.

2. Vostè s'obliga a no publicar o carregar cap arxiu (audiovisual, d'imatge o textual) que contingui continguts la possessió dels quals sigui il·legal, o la utilització o possessió dels quals sigui il·legal per a Gran Via 2 en relació a la prestació dels seus serveis.

3. Vostè s'obliga a no carregar o publicar cap arxiu (audiovisual, d'imatge o textual) que estigui subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers (incloent drets d'exclusivitat o publicitat), excepte que el titular legal d'aquests drets li hagi atorgat una llicència o autorització formal per publicar el material en qüestió i per atorgar a Gran Via 2 la llicència indicada a l'apartat Drets que vostè atorga sota llicència de les presents Condicions d'ús.

4. Gran Via 2 es reserva el dret (malgrat no estarà obligat) a decidir si els arxius (audiovisuals, d'imatge o textuals) compleixen els requisits de contingut estipulats en les presents Condicions d'ús, i podrà eliminar aquests arxius i/o cancel·lar l'accés de qualsevol Usuari per carregar qualsevol arxiu que infringeixi les presents Condicions d'ús dels serveis en qualsevol moment, sense necessitat de preavís i a la seva exclusiva elecció.

5. Així mateix, vostè reconeix i comprèn que en utilitzar els llocs web i els Serveis de Gran Via 2, podrà estar exposat a arxius d'usuaris que para vostè siguin objectivament imprecisos, ofensius, indecents o qüestionables. En virtut del present document, vostè renuncia a exercitar qualsevol dret o acció legal o en equitat que li pugui correspondre contra Gran Via 2 respecte a qualsevol arxiu d'usuari.

Drets que vostè atorga sota llicència
En carregar o publicar un arxiu en els llocs web de Gran Via 2 (de forma directa o mitjançant el seu canal a YouTube), vostè estarà atorgant:

1. A favor de Gran Via 2, una llicència mundial, no exclusiva, exempta de royalties i transferible (amb dret de subllicència) per utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar treballs derivats de mostrar i executar aquests arxius en relació al funcionament del lloc web i de l'activitat de Gran Via 2, incloent sense cap limitació, a l'efecte de promoció i redistribució de la totalitat o d'una part del lloc web (i dels seus treballs derivats) en qualsevol format i a través de qualsevol canal de comunicació;

2. L'anterior llicència atorgada per vostè respecte als arxius audiovisuals, d'imatge i textuals és de caràcter perpetu i irrevocable.

Continguts de Gran Via 2 en els seus llocs web
1. Excepte els arxius de l'usuari, la resta de continguts dels llocs web de Gran Via 2 incloent, sense limitacions textos, software, guions, gràfics, fotos, sons, música, vídeos i funcions interactives seran propietat de Gran Via 2, o li correspondran en virtut d'una llicència, i estaran subjectes a drets d'autor, drets de marca i altres drets de propietat intel·lectual de Gran Via 2.

2. Els continguts de Gran Via 2 no podran ser descarregats, copiats, reproduïts, distribuïts, transmesos, difosos, mostrats, venuts, atorgats sota llicència o explotats per a cap finalitat sense el previ consentiment per escrit de Gran Via 2. Gran Via 2 es reserva tots els drets que no hagin estat expressament atorgats respecte dels continguts de Gran Via 2.

Limitació de Responsabilitat
1. Gran Via 2 no serà responsable de:

1.- pèrdues indirectes o derivades en les quals vostè pot incórrer, incloent qualsevol pèrdua de beneficis (independentment que s'hagi originat de forma directa o indirecta), pèrdues de fons de negoci o prestigi empresarial, o pèrdues de dades.

2.- pèrdues o danys en els quals vostè pugui incórrer a conseqüència de:
        1. qualsevol canvi que Gran Via 2 introdueixi a la relació dels Serveis, o qualsevol cessament permanent o temporal de la prestació dels Serveis (o de qualsevol de les seves funcions);
        2. l'eliminació, corrupció o fallada d'emmagatzematge de qualsevol arxiu de l'usuari o altres dades de comunicació mantingudes o transmeses a través de l'ús dels Serveis;
        3. que vostè no subministri a Gran Via 2 informació de registre precisa i veritable;
        4. que vostè no mantingui la seguretat i confidencialitat de la seva contrasenya o informació de registre.

2. Les limitacions en la responsabilitat de Gran Via 2 referent a vostè, incloses a l'epígraf anterior, seran aplicables independentment que Gran Via 2 hagi estat avisada o hagués hagut de ser avisada de la possibilitat que es produïssin aquestes pèrdues.

Disposicions generals
1. Les Condicions d'ús constitueixen l'acord legal complet entre vostè i Gran Via 2 i regeixen l'ús dels seus Serveis.

2. Vostè accepta que Gran Via 2 podrà enviar-li notificacions, incloent les relatives als canvis de les Condicions d'ús, mitjançant e-mail, correu ordinari o publicant les modificacions esmentades al lloc web.

3. Vostè accepta que en el cas que Gran Via 2 no exerceixi qualsevol dret o acció legal contemplada en les Condicions d'ús (o que li correspongui en virtut de la legislació aplicable), no constituirà una renúncia formal als drets de Gran Via 2, mantenint els drets i les accions legals esmentades plenament vigents per a Gran Via 2.

4. Si un tribunal amb jurisdicció competent sobre aquest assumpte determina que qualsevol de les disposicions de les presents Condicions d'ús és invàlida, l'esmentada disposició serà eliminada de les Condicions d'ús sense que afecti a la resta de les condicions mantenint la resta de disposicions plenament vigents en tots els seus aspectes.

6. Les Condicions d'ús i la seva relació amb Gran Via 2 conforme al que aquí es preveu, es regiran per les lleis d'Espanya. Vostè i Gran Via 2 s'obliguen a sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'Espanya per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de les Condicions d'ús. Sense perjudici de l'anteriorment esmentat, vostè accepta que Gran Via 2 podrà sol·licitar mesures cautelars (o altres mesures legals equivalents de caràcter urgent) en qualsevol jurisdicció.

Avís de privacitat de Gran Via 2

La Política de privacitat de Gran Via 2 descriu la forma en la qual Gran Via 2 tracta la informació personal quan s'utilitzen els seus serveis, inclosa la informació proporcionada en utilitzar el web. A continuació es descriuen també les pràctiques de privacitat específiques de promocions/concursos relacionats amb el web. Per comprendre la forma en què tractem la informació que se'ns proporciona, és necessari llegir aquesta política de privacitat.

Informació personal 
* Activitat sense registre. Pot veure vídeos, llegir comentaris i votar en qualsevol secció sense estar registrat a Granvia2.com. També pot posar-se en contacte amb nosaltres per informar-nos sobre algun vídeo o comentari sense estar registrat a Granvia2.com.
* Activitat registrada. Per realitzar altres activitats al web, com pujar vídeos, publicar comentaris o participar en els concursos i promocions de Gran Via 2 ha d'estar registrat a Granvia2.com. Quan crei un registre a Granvia2.com, haurà de proporcionar-nos determinats dades personals, entre les quals s'inclourà l'adreça de correu electrònic, un nom d'usuari i una contrasenya, que s'utilitzaran per protegir el seu registre d'accessos no autoritzats.
* Contingut penjat al lloc web. Qualsevol contingut de vídeo, imatge, text o informació personal que exposi voluntàriament a través d'Internet (a les pàgines de reproducció o àrees de comentaris) estarà disponible per a qualsevol usuari d'Internet i podrà ser recopilada i utilitzada per altres persones.

Usos 
* Si ens envia a través dels llocs web de Gran Via 2 informació que permeti la seva identificació, utilitzarem aquesta informació per gestionar, mantenir i oferir-li accés a les funcions i utilitats generals i personalitzades dels llocs web de Gran Via 2, així com per processar qualsevol activitat de marcatge o correspondència que rebem de vostè.
* Altres usuaris veuran el seu nom d'usuari (no la seva adreça de correu electrònic) quan pengi vídeos, fotografies o textos en els llocs web de Gran Via 2. Qualsevol vídeo que enviï als llocs de Gran Via 2, podrà redistribuir-se a través d'Internet i altres canals de comunicació i ser vist pel públic general.
* Ens reservem el dret d'utilitzar la seva adreça de correu electrònic i una altra informació personal identificable per enviar-li missatges comercials o publicitaris i per a comunicacions administratives no relacionades amb la publicitat (com notificar-li canvis rellevants en els llocs web de Gran Via 2 o com a part del servei al client).
* Utilitzem la informació personal que permet identificar l'usuari i algunes dades que no permeten la identificació personal (com a dades d'ús d'usuaris anònims, cookies, adreces IP, tipus de navegador, dades de seguiment de clics, etc.) per millorar la qualitat i el disseny dels llocs web de Gran Via 2 i per crear noves eines, promocions, funcions i serveis mitjançant l'emmagatzematge, seguiment, anàlisi i processament de les tendències i preferències dels usuaris, de les seves comunicacions i de la seva activitat.

Les seves opcions 
* Per descomptat, pot rebutjar enviar informació personal identificable a través dels llocs web de Gran Via 2, si és el cas podrà seguir veient vídeos i explorant els llocs web de Gran Via 2, però Gran Via 2 no podrà proporcionar-li determinats serveis. Algunes funcions, concursos i promocions de Gran Via 2 poden requerir un registre en què se sol·liciti informació personal identificable.
* Pot actualitzar o corregir la informació del seu perfil en qualsevol moment. A aquest efecte, posi's en contacte amb Gran Via 2.

Nota Legal 
Les dades que ens facilita figuraran en un fitxer informatitzat de l'Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2, Av. de la Gran Via, 75, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (tel. 902 301 444), on podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre) mitjançant correu físic o bé electrònic a info@granvia2.com.

Política de Cookies

Durant la navegació a través del nostre Web és possible que recopilem informació relativa al flux del tràfic així com a patrons de visita de les Pàgines del nostre domini. Aquesta informació serà tractada a través de cookies (petites quantitats d'informació en format text que la Pàgina envia a l'ordinador o equip de l'Usuari mentre visita la mateixa). L'objectiu de la utilització de les Cookies és personalitzar l'accés a la Pàgina amb el propòsit de millorar la navegació i les seves condicions de funcionalitat. En GRAN VIA 2 complim amb el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a “Llei de Cookies”. Una cookie és un petit arxiu de text, que s'emmagatzema a l'ordinador, tableta, telèfon mòbil o en definitiva, en el dispositiu que utilitzi per navegar a través d'Internet, i que pot guardar informació relativa a la freqüència amb la qual visita les pàgines web, les seves preferències de navegació, la informació que més li interessa, noms d'usuari, registrar productes, etc. En el nostre cas, les cookies que utilitzem al nostre web no recopilen informació que li identifiqui de forma personal.

Tipos de cookies

En funció de la seva naturalesa, les cookies poden classificar-se en: Cookies de sessió i Cookies permanents: les primeres són eliminades en tancar el navegador, mentre que les segones romanen en l'equip informàtic. Cookies pròpies i Cookies de tercers: en funció de si pertanyen al titular del web, o a un tercer.

Quines cookies utilitzem?

- Cookies de Google Analytics:

Cookie Finalitat Duració
_utma Aquesta cookie normalment s'emmagatzema en el navegador en la primera visita al nostre lloc web. Si la cookie ha estat esborrada a través del navegador i posteriorment torna a visitar el nostre lloc web, una nova cookie del tipus _utma s'escriu amb un ID únic diferent. Aquesta cookie s'utilitza per determinar visitants únics al nostre lloc web i s'actualitza amb cada vista de pàgina. Addicionalment, aquesta cookie proporciona un identificador únic que Google Analytics utilitza per assegurar la validesa i l'accessibilitat de la cookie, així com una mesura de seguretat extra. 2 anys
_utmb 
_utmc
Aquestes cookies treballen juntes per emmagatzemar informació sobre l'activitat de la visita al nostre lloc web i principalment la durada d'aquesta. 30 min
sessió
_utmz Aquesta cookie normalment s'emmagatzema en el navegador en la primera visita al nostre lloc web. Aquesta cookie emmagatzema com ha arribat el visitant al nostre lloc web, ja sigui directament introduint l'adreça del domini, un enllaç, una cerca web o un anunci. La cookie s'actualitza cada vegada que visita el nostre web. 6 mesos

Les nostres cookies només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació a la nostra pàgina web; no obstant això pot deshabilitar-les directament configurant el seu navegador web. Google ha facilitat un complement d'inhabilitació de les cookies de Google Analytics per als navegadors més habituals: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera, que facilita la desinstal·lació d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació aquí  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es .

Cookies de sesión

Cookie Finalitat Duració
PHPSESSID Cookie estàndard de php per controlar el manteniment de la sessió. Sessió

Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes, o algun tipus de cookie, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una cookie:

Firefox des d'aquí: 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome des d'aquí: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d'aquí: 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d'aquí: 
http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí: 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Horaris

20 Divendres
Abril 2018

Galeria Comercial

De dilluns a dissabte i festius d'obertura comercial, de 9.30 a 21h.

Hipermercat Carrefour

De dilluns a dissabte i festius d’obertura comercial, de 9 a 21h.

Restauració i Cinema

De diumenge a dijous, de 10 a 01 h.
Divendres, dissabte i vigílies de festius, fins a les 03 h.

Horaris pàrquing

De dilluns a dijous i festius d’obertura, de 7.30 a 1.15h
Divendres i dissabtes*,de 7.30 a 3.15h
Diumenges, de 8.30 a 1.15h
*Festius d’obertura en divendres o dissabtes, de 7.30 a 3.15h

01 de juliol
proper festiu obert
Veure tots els festius oberts

Més a prop del que t'imagines

Com arribar-hi